[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
เครือข่ายแนะแนว  
 

รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์แนะแนว สพม.28

โรงเรียน

ชื่อ - สกุล ครู

เบอร์โทรศัพท์

1. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์ 081-0663707
2.นางชวันรัตน์  สินธุพุฒินันท์ 086-8655383
2. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1นางสาวถนอม  บุญประสงค์ 085-3013628
2.นายปกิรนัน  นามจันทรา 083-3846234
3. โรงเรียนพยุห์วิทยา 1นางสาวเกษร  ศรกิจ 0862523498
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 1.นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส 085-0277505
5. โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1นางวรรณา สาระ 081-7302421,085-6827813
6. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ฯ 1.นางจุฬาลักษณ์ คะตะวงค์ 089-8446770
7. โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 1.นางสาวพิสมัย  สมบรรณ์ 081-0645051
2.นางสาวนิยดา ไชยโย 081-4986665
8. โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1นางสาววชิสาพัชร์  นัลธัญนันท์ 087-7725156
9. โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1นางวาสนา  ทิพย์รักษา 081-7093999
10. โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1นางวิไล  กุยแก้ว 085-2013882
11. โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 089-5852714
2.นายบุรินทร์  สุดใจ 084-5885895
12. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1.นางเรณู  สีหะวงษ์ 085-2058598
13. โรงเรียนกันทรารมณ์ 1นายดิลก  คำเพราะ 087-2454472
2.นายวิชา  กิ่งทอง 087-0447726
14. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 081-8685742
2.นางจันทนา อภิพุทธิกุล 081-8773575
15. โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1.นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์ 087-3771951
16. โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1.นางสาวสมคิด  เหมือนมาตย์ 082-8151162,045-655080
17. โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี 081-0757444
18. โรงเรียนกำแพง 1นางยุพิน  ศรีภักดิ์ 085-3026113
19. โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1นายสุรชัย  ศรีรุณ 088-3686579
20. โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1นางอัญชนา  เวียงสิมา 081-9675652
21. โรงเรียนบึงบูรพ์ 1นางสุพรรณี  สองศร 087-9619314
22. โรงเรียนขุขันธ์ 1นางสุภาพิศ  จันทร์มณีเลิศ 087-9607879
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ครู เบอร์โทรศัพท์
23. โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1นางสุวรรณี  อะโรคา 081-9553290
24. โรงเรียนละลมวิทยา 1.นางเมทวี  วันดีรัตน์ 089-5071926
25. โรงเรียนปรางค์กู่ 1.นางมาลินี  งามแสง 087-0653997
2.นางวรนุช  หน่างเกษม 081-3212951
3.นางระวีวรรณ  ดวงโสภา 082-1415943
26. โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1.ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์  พันธ์แก่น 087-0383492,045910817
27. โรงเรียนโนนกระสังข์วิทยาคม 1นางอันติมา  ใจดี 083-4162157
28. โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1.นายทองชัย  กอแก้ว 085-797238
29. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1.นายโชติมันตร์  คมไสย 082-3673538
30. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1นางสาวรัตติยา  สนิท 086-8742162
2.นางจริยา  วงศ์ภักดี
3.นางวิภาษณีย์  เกิดนอก 086-8742162
31. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1.นางสาวเพชรรัตน์  ภูมิลี 082-1244375
32. โรงเรียนกระแชงวิทยา 1นางสาววัชริญา  จันทะลุน 088-3464756,089-8439282
33. โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1นางสาวศิริรักษ์  แสงกล้าชนะชัย 083-3526179
34. โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1.นางปาริชาติ  ชาวงษ์ 086-2539617
35. โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1.นางสุกานดา  ใจแสง 088-0768121
2.นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว 086-3839197
36.โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1.นางวันดี  หล้าวิเศษ 089-8788645,045-659051
37.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1.นางสุภารัตน์  คัทเนตร 083-7288125
38.โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1.นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์ 086-2539789
39.โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1.นางฐิติการณ์  สดศรี 087-4415692
40 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1นางสาวปิยากร  ทูลภิรมย์ 080-6304900
41.โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์ 086-5687571
42. โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1.นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ 083-7212898
43 โรงเรียนสวายพิทยาคม 088-1289001
44.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1.นางนิชานันท์  จันทรคติ 086-2440620
45โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1.ผอ.นายสมยศ  หลักบุญ 085-7488407
2.นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร 085-6369522, 0844100180
46.โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1.นางจิรฐา แก้วนอก 083-7435008
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ครู เบอร์โทรศัพท์
2.นางสาวจินตนา  บัวหลาย 085-6375283
47.โรงเรียนละทายวิทยา 1.นางสาวสมจิตร  เพชรผา 086-2596245, 088-2596245
48.โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1.นางสาวมยุรี  มีแก้ว 086-8689399
 49. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1.นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง 095-6139668
2.นางสาวช่อทิพย์  เลิศล้ำ 088-5805178
 50. โรงเรียนราษีไศล     1.นางวิลาวัณย์  นึกชอบ 080-4859102
2.นายฉัตรดนัย พูลสุข 0885956820
 51. โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม     1.นางสาวสมสมัย  พลพงษ์ 083-3688914
 52. โรงเรียนไตรมิตร       1นางสาวจันทร์จิรา  ชนะจิต 087-9636382
 53. โรงเรียนศรีแก้วพิทยา       1.นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์ 081-7326579
2.นางจิตตรา  อัศวภูมิ 081-2638273
 54. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์      1นางณัทศมน  ชมภูวงศ์ 085-4176876
2.นางรัชนี  ภูลสวัสดิ์ 082-1252154
 55. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม      1นางชนาพร  สมรัตน์ 086-2628270
 56. โรงเรียนสายธารวิทยา      1นางกนกภรณ์  แก้วประกาย 082-1058769
2.นางสาวระพีพร  พะยอม 082-1345576
57. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     1นายพงษธร สิ่งสำราญ 081-6112023
58. โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์    1นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ 089-7226300
59. โรงเรียนหนองถ่มวิทยา   1นางไขศรี  โพธิ์พันธ์ 091-3503026
60. โรงเรียนบกวิทยาคม     1.นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ 083-1246475
61. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา     1นายพิชิต  บุษบงก์ 081-7181109
62. โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา     1นางสาวสุภาพร  สุขสงวน 091-8285382
63. โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม     1นางพรรณพิไล  เมืองจันทร์ 086-2630220
64. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 1.นางจิราธร  สอนพูด 083-1246799
2.นายกฤษฎา  แย้มสอาด 086-8383012
65. โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 0821382121
66.โรงเรียนกุญชรศิริวิทย์ 1.นางสาวยุวดี  เมฆคลี 082-1397478
67โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1.นายวิวรรธน์  พุทธานุ 088-1223969
68โรงเรียนหวายคำวิทยา 1.นางสาวสมปอง  วงศ์เลิศ 088-3777975
69.โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1.นางสาวพัชรี  พิมศรี 083-1135869
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ครู เบอร์โทรศัพท์
70.โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 1.นายฐิติรัตน์  เพ็งชัย 082-2209448
71.โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 1.นางแก้วตา  ทาสมบูรณ์ 081 4546918
72.โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1.นางสาววรรณษา บุญเกษม 081-7691582